0031-06-46335870
info@toolselect.nl

Klantenservice

ALGEMENE VOORWAARDEN - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland, nr. 06045931

Artikel 1 – Algemeen

1. op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede op de haar uit voortvloeiende leveranties zijn de hieronder vermelde kondities van toepassing.

2. Afwijkingen van deze kondities kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2 – Offerte

1. Zowel schriftelijke als mondelinge offertes zijn steeds vrijblijvend; zij zijn slechts bindend als dit uitdrukkelijk in de offerte wordt vermeld, danwel schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 3 – Levering

1. Overeengekomen leveringstermijnen beginnen te lopen op de dag, dat de order door ons schriftelijk wordt bevestigd.

2. Iedere vertraging van de zijde van de koper bij het nakomen van enige verplichtingen jegens ons schort de leveringstermijn in gelijke mate op.

3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4 – Kredietwaardigheid

1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door ons in te winnen informatie de naar ons oordeel voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verdere te leveren, van de koper een zekerheidsstelling te eisen voor de tijdige en algehele voldoening aan zijn betalings- en andere verplichtingen jegens ons.

Artikel 5 – Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen plaats te vinden binnen dertig dagen na faktuurdatum.

2. Bij gebreke van stipte betaling is de koper op het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 2% per maand.

3. Ingeval van niet danwel niet tijdige betaling, komen alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, verbonden aan de invordering voor rekening van de koper.

4. Indien de koper met de nakoming van enige betalingsverplichting in gebreke blijft, hebben wij het recht om alle verdere leveranties op te schorten voor rekening van de koper.

5. De koper wordt geacht onze fakturen als juist en verschuldigd te hebben erkend, indien hij daartegen niet binnen veertien dagen schriftelijk heeft geprotesteerd.

6. Berekende kredietheperking is slechts aftrekbaar bij betaling binnen 30 dagen.

Artikel 6 - Reclames en Retouren

1. Reclames dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk met vermelding van pakbrief of faktuurnummer te worden ingediend, bij gebreke waarvan het reclamerecht zal zijn vervallen. De koper heeft niet het recht de betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

Terugneming van goederen vindt alleen plaats na schriftelijke accoordverklaring, in welk geval het recht wordt voorbehouden 15% administratiekosten in aftrek te brengen op de prijs.

2. Gebruikte artikelen worden nimmer terruggenomen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de koper enige verplichtingen jegens ons - uit welke hoofde ook - niet geheel is nagekomen, blijven wij eigenaar van de goederen, ongeacht of deze al dan niet bewerkt, verwerkt of met andere zaken verbonden zijn en ongeacht of de verkoopprijs van de goederen is betaald.

2. Zolang de goederen ons eigendom zijn mag de koper ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen en mag hij ze niet verpanden of in eigendom tot zekerheid geven, noch enige derde er enig achter recht op geven.

Artikel 8 - Overmacht

1. onder overmacht wordt verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, bedrijfbezetting, inbeslagneming, brand, defecten aan machinerieën, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of 

energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie goederen of dienst moeten worden ontvangen en voorts iedere omstandigheid, die wij redelijkerwijs niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben. 2. Indien wij tengevolge van een overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 3. Indien echter gehele of gedeeltelijke opschorting als in artikel 8,2 bedoeld onze latere prestatie zo grondig voor de koper in betekenis zal veranderen, dat acceptatie daarvan door hem redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, is de koper van zijn verdere afnameverplichting ontslagen.

Artikel 9 - Risico

1. Levering van de goederen geschiedt af magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zodat de goederen voor risico van de koper worden verzonden.

Artikel 10 – Geschillen

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgelijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo.

Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

2. Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet of toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

1. op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Verder volgen wij de aanvullende algemene voorwaarden voor de thuiswinkel/webwinkel bij levering aan consumenten

 

Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de Consumentenbond en zullen door ons als bedrijf worden gehanteerd als leidraad voor u als klant en ons als leverancier.